Księgowość


Pokaż wyniki

od najnowszych | od najstarszych | według trafności

|
 • Rozmiar tekstu:
 • A
 • A
 • A
 • A

Wyniki

Szukano:

odsetki

| Wyniki: 201-300 spośród 479 | Czas wyszukiwania: 1.069 sek.
 • Polityka rachunkowości w jednostkach budżetowych zakres, zasady ...

  Data publikacji: 2006-03-10

  w fakturze), w części niepodlegającej odliczeniu lub zwrotowi, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, prowizje oraz ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=48757 ...

 • Rozwiązania problemów Czytelników ...

  Data publikacji: 2006-01-10

  2006 r. podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat, nadwyżka przejętych środków ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=48650 ...

 • Jak zaksięgować ocieplenie i elewację budynku ...

  Data publikacji: 2009-02-15

  dóbr inwestycyjnych podatek od towarów i usług niepodlegający odliczeniu lub zwrotowi, l odsetki, prowizje i różnice kursowe ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=46105 ...

 • Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności ...

  Data publikacji: 2006-10-10

  jest właściwy dysponent części budżetowej. W opisywanym przypadku będzie to właściwy wojewoda. Odsetki od należności pieniężnych ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=49138 ...

 • „Wznowienie wydatków” przy nienależnie pobranych świadczeniach ...

  Data publikacji: 2013-01-05

  nienależnych świadczeń rodzinnych podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=159824 ...

 • Typowe zapisy strony Wn i Ma kont ...

  Data publikacji: 2014-06-20

  płac zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 231 225 2. Naliczone odsetki za zwłokę w ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=187716 ...

 • Szczególne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych ...

  Data publikacji: 2007-08-01

  zakresie wydatków i kosztów także zaangażowanie środków, l odsetki od nieterminowych płatności należy naliczać i ewidencjonować ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=48270 ...

 • Nadpłata podatku od czynności cywilnoprawnych a jej ...

  Data publikacji: 2008-05-01

  są oprocentowane w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę, pobieranych od zaległości podatkowych Ordynacja podatkowa, dalej: ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=47169 ...

 • Emerytury pomostowe – obowiązki płatnika składek ...

  Data publikacji: 2010-02-15

  Od nieopłaconych w terminie składek na FEP należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=92523 ...

 • Podatek rolny i leśny w 2007 r. ...

  Data publikacji: 2007-03-01

  jej przepisów. Artykuł 63 Ordynacji podatkowej stanowi, że podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=47873 ...

 • Czy zaokrąglać opłatę śmieciową – sprzeczne interpretacje ...

  Data publikacji: 2013-11-05

  przepisów – art. 63 § 1 o.p. – stanowi, że podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=175322 ...

 • Doraźna inwentaryzacja zobowiązań jednostki ...

  Data publikacji: 2012-10-20

  – ale także w celu uniknięcia płacenia odsetek za zwłokę, które mogą być naliczane od nieuregulowanych ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=155322 ...

 • Wieloletnia prognoza finansowa w jst ...

  Data publikacji: 2009-11-01

  wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=85000 ...

 • Odszkodowania pracownicze kiedy pobierać podatek i składki ...

  Data publikacji: 2009-04-01

  1974 r. Kodeks pracy (dalej: k.p.). Zapamiętaj! Rodzajem odszkodowania są także odsetki, jakie wypłacił pracodawca za ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=55621 ...

 • Opłaty adiacenckie i renta planistyczna (cz. II) ...

  Data publikacji: 2008-03-01

  należności pieniężnej, l termin, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności w ustalonym terminie, ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=47029 ...

 • Zmiany w klasyfikacji budżetowej ...

  Data publikacji: 2013-03-05

  2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ● 806 „Odsetki, dyskonto i ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=163060 ...

 • Ewidencja dotacji rozwojowej ...

  Data publikacji: 2009-09-01

  nadmiernej wysokości – podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=71005 ...

 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych donatora ...

  Data publikacji: 2008-06-15

  do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki. Zaniechanie wydania decyzji o zwrocie dotacji skutkuje ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=47263 ...

 • Odprawa emerytalna przysługuje tylko raz ...

  Data publikacji: 2009-11-15

  2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych), pracownik ma 3 lata na odprawy emerytalnej, naraża ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=85807 ...

 • Ustalanie i rozliczanie odroczonego podatku dochodowego ...

  Data publikacji: 2006-01-30

  dochodowym (np. wpływ naliczonych uprzednio odbiorcom odsetek za zwłokę). Wartość podatkowa pasywów to (powstaje różnica przejściowa ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=48671 ...

 • Korekta zeznania podatkowego przez urząd skarbowy ...

  Data publikacji: 2006-06-10

  zeznaniu rocznym. Jeżeli nie zrobi tego w terminie, musi zapłacić dodatkowo karne odsetki za zwłokę (obecnie ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=48918 ...

 • Rozliczenie roczne za 2006 r. o czym ...

  Data publikacji: 2007-04-15

  rocznego. Uwaga na zaokrąglenia Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=48034 ...

 • Pożyczki z ZFŚS a VAT ...

  Data publikacji: 2012-12-20

  podatnikiem VAT. W związku z tym odsetki od nich nie mogą zwiększać obrotu Oznacza to, że ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=159318 ...

 • Błędy w rozliczeniach z ZUS a zarzut ...

  Data publikacji: 2010-01-01

  ustala, w drodze decyzji, w wysokości odsetek, określonych w ust. 10a, od kwoty o postępowaniu egzekucyjnym ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=89082 ...

 • Sprawozdanie finansowe a zamknięcie rachunku dochodów własnych ...

  Data publikacji: 2011-05-15

  grudnia zamknięto rachunek bankowy. Bank uznał rachunek pomocniczy odsetkami i, zgodnie z dyspozycją jednostki, przekazał je ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=123412 ...

 • Rozliczenie dotacji w jednostkach samorządu terytorialnego ...

  Data publikacji: 2008-02-01

  budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z odsetkami, w ustalonej wysokości (§ 52 ust. 3 pobranych w ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=46954 ...

 • Jak egzekwować spłatę pożyczki z ZFŚS od ...

  Data publikacji: 2014-01-20

  kwota długu wzrośnie na skutek opóźnienia w zapłacie przez dłużnika (np. o odsetki za zwłokę lub ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=179935 ...

 • Nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości ...

  Data publikacji: 2010-08-15

  ujmuje się na nim w szczególności koszty stanowiące wydatki przyszłych okresów (np. odsetki od zaciągniętych kredytów ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=105410 ...

 • Sposób obliczenia nagrody jubileuszowej, do której prawo ...

  Data publikacji: 2010-10-01

  po nabyciu do niej prawa, a jeśli nie zostanie wypłacona – należą się odsetki. Z ORZECZNICTWA ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=108816 ...

 • Funkcjonowanie i ewidencja ZFŚŚ w jednostkach organizacyjnych ...

  Data publikacji: 2009-08-15

  organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej, ● darowizny oraz zapisy osób fizycznych lub prawnych, ● odsetki od ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=68981 ...

 • Dokumentowanie sprzedaży ciepła przez jednostkę budżetową ...

  Data publikacji: 2006-08-10

  towaru lub wykonania usługi, np. obciążenie odsetkami z tytułu płatności za usługę. Przepisy niedoborów i szkód ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=49046 ...

 • Zatrzymanie wadium w postępowaniu przetargowym ...

  Data publikacji: 2013-10-20

  pieniężną, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na wadium Zamawiający zatrzymuje ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=174479 ...

 • Odliczenie zaległości w podatku od nieruchomości od ...

  Data publikacji: 2012-11-05

  nieruchomości na rzecz gminy na kwotę 28 334,60 zł, wraz z odsetkami. Zaległości te zostały zabezpieczone ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=156155 ...

 • Dochodzenie składek na ubezpieczenia społeczne od zleceniobiorców ...

  Data publikacji: 2011-09-01

  zgłoszenia i dokumenty rozliczeniowe za poprzednie lata. Ośrodek zapłacił składki wraz z odsetkami. Czy ośrodek może ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=130326 ...

 • Czy w Rb-N należy wykazywać stan środków ...

  Data publikacji: 2014-02-20

  2013 r. na rachunku bankowym bieżącym pozostało 1,27 zł z tytułu odsetek bankowych, których bank nie ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=181298 ...

 • Upoważnienie do wydawania dyspozycji środkami pieniężnymi ...

  Data publikacji: 2013-08-05

  pracy, ponieważ nastąpiłoby ich przeterminowanie i jednostka musiałaby ponieść wydatki z tytułu odsetek za zwłokę. Ustalenia ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=171578 ...

 • Klasyfikacja budżetowa dodatkowej opłaty na rzecz ZUS ...

  Data publikacji: 2012-09-20

  emerytalnych z przyczyn leżących po stronie płatnika. Opłata została naliczona w wysokości odsetek określonych w art. ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=153394 ...

 • Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego oraz ich ...

  Data publikacji: 2007-10-01

  okres sprawozdawczy”. ZAPAMIETAJ! W przypadku naliczonych i zaewidencjonowanych odsetek za zwłokę na koniec każdego kwartału od ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=48447 ...

 • Rozwiązania problemów Czytelników ...

  Data publikacji: 2006-02-10

  Rozwiązania problemów Czytelników RACHUNKOWOŚĆ Ewidencja odsetek od zaległości podatkowych W „Rachunkowości Budżetowej” nr 2 zostały opisane ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=48705 ...

 • Zmiany w świadczeniach rodzinnych ...

  Data publikacji: 2007-08-15

  pobranych świadczeń rodzinnych podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami na podstawowy rachunek bankowy gminy, a odsetki ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=48321 ...

 • Kontrasygnowanie aneksów do umów ...

  Data publikacji: 2013-11-05

  zawierają postanowienia o konieczności zapłaty kar umownych (karnych odsetek lub karnego oprocentowania) w razie zwłoki w ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=175313 ...

 • Inwestycje w jednostkach budżetowych źródła finansowania i ...

  Data publikacji: 2007-03-01

  tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend od udziałów w zyskach lub innych ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=47869 ...

 • Sumy depozytowe ogólne zasady gromadzenia, przechowywania i ...

  Data publikacji: 2008-03-01

  wykonawcę. Jednostka ma prawo zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=47027 ...

 • Nieprawidłowości dotyczące wadiów oraz postępowania o udzielenie ...

  Data publikacji: 2012-08-05

  umów oraz dokonywanie zwrotu tych kwot bez należnych odsetek wynikających z umowy rachunku bankowego, na którym ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=150895 ...

 • Wadium zatrzymane przez zakład budżetowy ...

  Data publikacji: 2009-07-01

  sytuacje, w których zamawiający zatrzymuje wadium (wraz z odsetkami). Ma to miejsce w przypadkach, gdy wykonawca, ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=66120 ...

 • Egzekwowanie opłat za przedszkole ...

  Data publikacji: 2009-10-15

  kwocie wymaganej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonymi o odpisy aktualizujące należności. Na podstawie ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=83893 ...

 • Zmiany w podatkach na 2009 r. ...

  Data publikacji: 2009-01-01

  dochodów z kapitałów pieniężnych, jak m.in. z odsetek, z udziału w zyskach osób prawnych i udziału ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=43238 ...

 • Rozliczenie ZFŚS w likwidowanej jednostce ...

  Data publikacji: 2012-07-05

  ZFŚS). Natomiast nadwyżka przejętych środków pieniężnych wraz z odsetkami, a także przejętych należności wraz z odsetkami, ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=149324 ...

 • Najczęstsze nieprawidłowości przy rozliczaniu i ewidencjonowaniu sum ...

  Data publikacji: 2008-05-15

  niezwłocznie przelać przeterminowane sumy depozytowe wraz z należnymi odsetkami, po dokonaniu przewidzianych prawem potrąceń, na rachunki ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=47192 ...

 • W jakiej pozycji w rachunku zysków i ...

  Data publikacji: 2014-04-05

  środków trwałych (sprzedaż złomu), ● przychodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków znajdujących się na rachunku ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=183625 ...

 • Pożyczka z budżetu państwa udzielana jednostkom samorządu ...

  Data publikacji: 2006-05-30

  pożyczki, c) zapewniona zostanie spłata pożyczki wraz z odsetkami. Składanie wniosków Wniosek o udzielenie pożyczki jednostka ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=48883 ...

 • Dochody z tytułu odpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości ...

  Data publikacji: 2012-07-05

  zaniżonych dochodów do budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami. Czy faktycznie kontrolujący mieli rację i czy ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=149286 ...

 • Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego ...

  Data publikacji: 2012-01-05

  od dnia otrzymania wezwania starosty, refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków w ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=137932 ...

 • Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach ...

  Data publikacji: 2008-06-15

  do zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=47279 ...

 • Wadium w zamówieniach publicznych ...

  Data publikacji: 2010-05-01

  wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=98654 ...

 • Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej, informacja o ...

  Data publikacji: 2007-09-01

  należnych na rzecz sektora finansów publicznych wraz z odsetkami za zwłokę, z wyłączeniem zaległych należności, w ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=48338 ...

 • Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń nie jest opodatkowane ...

  Data publikacji: 2013-08-05

  świadczenia, ma obowiązek ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. Kwoty te podlegają egzekucji w trybie przepisów ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=171595 ...

 • Czy środki trwałe należące do Skarbu Państwa ...

  Data publikacji: 2014-05-20

  nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności. Jednakże na ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=186217 ...

 • Ewidencja księgowa decyzji w sprawie zwrotu nienależnie ...

  Data publikacji: 2014-07-05

  Kwoty świadczeń rodzinnych podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy. ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=188652 ...

 • Nowe sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ...

  Data publikacji: 2012-03-05

  Wartości w tej części sprawozdania wykazuje się bez odsetek, z tym że w przypadku wartości dotyczących ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=142192 ...

 • Kontrole doraźne w zamówieniach publicznych ...

  Data publikacji: 2011-10-01

  doraźnych (w tym 35 kontroli zawiadomień), a wartość poddanych im zamówień wyniosła ok. 1,6 mld zł. ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=132019 ...

 • O wypłacie wynagrodzenia za czas pozostawania bez ...

  Data publikacji: 2009-09-15

  Czy pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownicy przywróconej do pracy, która w momencie zwolnienia nie podlegała żadnym ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=71891 ...

 • Finansowanie wydatków okolicznościowych Państwowej Straży Pożarnej ...

  Data publikacji: 2012-10-05

  dotacji przez komendy powiatowe i czy kontrolujący będą mieli podstawę potraktować to jak zawyżone wydatki oraz ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=154309 ...

 • Nienależnie pobrane świadczenia a podatek dochodowy ...

  Data publikacji: 2008-01-15

  W 2007 r. trzy osoby były zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=46944 ...

 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – oddzielne konto ...

  Data publikacji: 2010-08-01

  – Prawo zamówień publicznych). Zgodnie z zawartą umową środki te mają być zdeponowane na oprocentowanym rachunku ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=104742 ...

 • Egzekwowanie należności ...

  Data publikacji: 2009-11-01

  basenowe oraz organizowanie imprez sportowych. Za usługi te wystawiamy faktury VAT sprzedaży z terminem płatności 14 ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=84996 ...

 • Dochodzenie zwrotu składek ZUS od spadkobierców zleceniobiorcy ...

  Data publikacji: 2013-05-05

  ubezpieczeń i zapłacić zaległe składki ZUS. Zleceniobiorca zmarł w 2011 r. Czy jednostka może żądać np. ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=166203 ...

 • Umowy ramowe w zamówieniach klasycznych ...

  Data publikacji: 2014-04-20

  Już niemal osiem lat temu weszły w życie przepisy umożliwiające zastosowanie przez zamawiających klasycznych konstrukcji umowy ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=184436 ...

 • Ewidencja pozabilansowa rozrachunków z inkasentami podatków lokalnych ...

  Data publikacji: 2013-07-05

  Przypisy należności z tytułu podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w wysokości należnej do pobrania Wpłaty ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=170137 ...

 • Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia ...

  Data publikacji: 2011-11-15

  na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Przychodem ze stosunku pracy nie są również odsetki, do jakich pracownik ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=134851 ...

 • Najważniejsze informacje o przychodach ze stosunku pracy ...

  Data publikacji: 2010-12-15

  wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=114109 ...

 • Częściowa likwidacja środka trwałego ...

  Data publikacji: 2013-05-05

  kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych – w szczególności odsetek od pożyczek ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=166204 ...

 • Opodatkowanie i oskładkowanie umów zlecenia ...

  Data publikacji: 2010-06-15

  Płatnik, który nie wpłaca składek, musi liczyć się także z koniecznością uiszczenia odsetek za zwłokę w ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=102346 ...

 • Zmiana do rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej ...

  Data publikacji: 2008-02-01

  ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. l objaśnienia do paragrafu 855 Różne ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=46960 ...

 • Nagrody i kary w orzecznictwie ...

  Data publikacji: 2013-06-20

  października 2008 r., sygn. akt II PK 76/08 Nagroda jubileuszowa jest wymagalna niezwłocznie po nabyciu do ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=169137 ...

 • Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, ...

  Data publikacji: 2006-08-10

  od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; objaśnienia do paragrafu 081 ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=49037 ...

 • Wydatki, które nie wygasają z upływem roku ...

  Data publikacji: 2007-12-01

  I.1. „Stan środków na rachunku wydatków niewygasających”. Wykazana kwota może być wyższa od kwoty wykazanej w ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=48598 ...

 • Przeznaczenie dotacji udzielanych szkołom i placówkom niepublicznym ...

  Data publikacji: 2014-04-20

  samorządu terytorialnego, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=184400 ...

 • Ustalenie terminu zapłaty zobowiązań cywilnoprawnych ...

  Data publikacji: 2012-01-20

  jej ustanowionych postulatów. Jednocześnie należy mieć na uwadze prawo wierzyciela do żądania odsetek w sytuacji nieterminowej ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=139030 ...

 • Wysokość odpisu na ZFŚS w 2014 r. ...

  Data publikacji: 2014-01-20

  się je m.in. o: ● wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych – korzystających ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=179936 ...

 • Zbieg egzekucji ...

  Data publikacji: 2008-08-01

  na rzecz potrąceń alimentacyjnych i powinien on sam z pensji przelanej na konto spłacać kwoty na ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=47380 ...

 • Wszczęcie postępowania egzekucyjnego bez uprzedniego doręczenia upomnienia ...

  Data publikacji: 2013-06-05

  w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. W związku z ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=167642 ...

 • Dokumentowanie wydatków publicznych ...

  Data publikacji: 2013-12-20

  rozporządzenie w sprawie faktur), ● z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=178339 ...

 • Rozrachunki i roszczenia ...

  Data publikacji: 2007-12-01

  podatkowych, podatkowych (nieprawidłowe ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego, bezpodstawne odraczanie terminu płatności, niepopieranie odsetek za zwłokę, zaliczanie ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=48596 ...

 • Partnerstwo publiczno-prywatne przygotowanie współpracy ...

  Data publikacji: 2006-11-30

  nadwyżkę sektora finansów publicznych, wydatki podmiotu publicznego z podziałem na wynagrodzenie partnera prywatnego, zaniechania, odszkodowania czy ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=49221 ...

 • Nowy formularz PIT-40 ...

  Data publikacji: 2007-01-15

  mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=47779 ...

 • Naprawczy plan finansowy ...

  Data publikacji: 2006-10-10

  kredytobiorcy, którą rozumie się jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=49134 ...

 • Funkcjonowanie kart płatniczych oraz ewidencja operacji gospodarczych ...

  Data publikacji: 2010-02-01

  samych zasadach, jak rozliczenia finansowe bezgotówkowe. W związku z użytkowaniem karty mogą pojawić się dodatkowe opłaty, ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=91571 ...

 • Uregulowanie zaległych należności budżetowych a koszty uzyskania ...

  Data publikacji: 2006-03-30

  poniesione na uiszczenie zaległości budżetowych za szpital przez jednostkę nie mogą stanowić jej kosztów uzyskania przychodów. ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=48789 ...

 • Sprawozdanie Rb-Z w praktycznych przykładach ...

  Data publikacji: 2009-05-01

  których termin płatności minął, a nie są przedawnione ani umorzone, z wyłączeniem odsetek. Zobowiązania długoterminowe to ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=58839 ...

 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2011 r. ...

  Data publikacji: 2011-04-01

  do tej opieki. Tabela. Obliczenie odpisu na ZFŚS Zwiększenia środków ZFŚS Środki ZFŚS zwiększane są m.in. ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=120558 ...

 • Zasady finansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników ...

  Data publikacji: 2009-10-01

  „Zakup usług pozostałych”. Wypowiadając się natomiast w kwestii kosztów prowadzenia rachunku i odsetek od środków zgromadzonych ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=72705 ...

 • Obieg dokumentów związanych z rozliczaniem sum depozytowych ...

  Data publikacji: 2014-05-05

  art. 46 ust. 4 i 4a upzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=185112 ...

 • Wyjaśnienia Ministra Finansów ...

  Data publikacji: 2006-06-10

  W 040. Oznacza to, że w danych uzupełniających (W 080 i W 081) należy wykazywać należności ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=48913 ...

 • Jak prawidłowo rozliczyć pod względem ubezpieczeń społecznych ...

  Data publikacji: 2014-02-05

  r.,● 2 dni lutego 2014 r. Zleceniodawca powinien złożyć odpowiednie dokumenty do ZUS za wsteczne miesiące ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=180824 ...

 • Kompetencje do ustalania i pobierania opłaty targowej ...

  Data publikacji: 2009-09-15

  budżetu – odpowiada całym majątkiem za pobrane i niewpłacone do budżetu kwoty, a od kwoty nieodprowadzonej, ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=71871 ...

 • Ujęcie w rachunku zysków i strat przekazanych ...

  Data publikacji: 2011-04-15

  Rachunku zysków i strat jednostki. PRZYKŁAD Na rachunku dochodów własnych zgromadzono: ● dochody w wysokości 7000,00 ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=121530 ...

 • Data wpłaty podatku pobranego przez inkasenta w ...

  Data publikacji: 2013-05-05

  sprawie planów kont dla organów podatkowych). TABELA. Zapisy strony Wn i Ma konta pozabilansowego 991 Wn ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=166196 ...

 • Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia inkasenta ...

  Data publikacji: 2013-06-20

  takiej wysokości, czy może trzeba je jakoś zaokrąglić? Sołtysowi należy wypłacić wynagrodzenie za inkaso łącznego zobowiązania ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=169118 ...

 • Co się zmieniło w VAT od 1 ...

  Data publikacji: 2010-01-01

  wypłacany nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od upływu tego okresu. Jeśli urząd nie ...
  http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=89034 ...